محصولات

هسته خرما و خواص آن

هسته خرما

هسته ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود 6 ﺗﺎ 12 درﺻﺪ از وزن ﮐﻞ ﺧﺮﻣﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان درﺻﺪ وزﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﻣﺤﻞ ﮐﺸﺖ، ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاری آن می تواند متفاوت باشد.(به زبان ساده تر در 1000 گرم خرما چیزی حدود 100 تا 150 گرم وزن هسته آن است)

در این مقاله گردآوری شده بر اساس نتایج آزمایشگاهی مستند به بررسی و مطالعه هسته خرما و مواد تشکیل دهنده آن پرداخته ایم و در ادامه نیز به کاربرد های این محصول در صنایع مختلف بحث شده است.

ارزش غذایی (مواد آلی + معدنی) هسته خرما

هر ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داراي 83-81 % ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات،  10/19 – 12/67 % روﻏﻦ، 5 -6/3 % ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، 1- %1/5 ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  و 75-70 % ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات

83-81 %

روﻏﻦ

10/19 – 12/67 %

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

5 -6/3 %

ﻓﯿﺒﺮ

75-70 %

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ موجود در هسته خرما نشان داده ﮐﻪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺳﺪﯾﻢ ﻗﺮار دارد. ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮو آﻫﻦ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﻣﻨﮕﻨﺰ، روي و ﻣﺲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﮐﻢ اﺳــﯿﺪ ﻓﯿﺘﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺴــﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﻮس ﻏﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﯿﺪ ﻟﻮرﯾﮏ، اﺳﯿﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﯿﮏ، اﺳﯿﺪ ﻣﯿﺮﯾﺴﺘﯿﮏ، اﺳﯿﺪ اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ، اﺳﯿﺪ اوﻟﺌﯿﮏ، اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ، اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪاري از ﮐﺎﭘﺮﯾﻠﯿﮏ و ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و خواص ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ

از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ هسته ﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ مصرف دام و ﺣﯿﻮاﻧﺎت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﻘﺪاري ﺧﺮد ﮐﺮدن، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻗﻬﻮه ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي هسته ﺧﺮﻣﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك دام

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬاي دام ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را دارد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ 75% ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ هسته ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻧﺪاران اﻓﺰود و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ را در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ، ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﯿﺒﺮ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ.

در تست های آزمایشگاهی :

ﺷﮑﺮاﻟﻠﻬﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﺒﺮ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ، ﻫﺴﺘﻪ را ﺧﺮد و ﭼﺮﺑﯽ زداﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺪار ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺎورزي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺪﯾﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﭼﺮﺑﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري آب ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اکسیدانی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد نشان دادﻧﺪ.

ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻي ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﯿﺒﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎن، ﺑﯿﺴﮑﻮوﯾﺖ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎت و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺠﺬوﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺮم اﺳﺖ، در ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﻮدر آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻤﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.

اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻔﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞ آن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻓﯿﺒﺮ ﺣﺎﺻﻞ از آن پودر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺳﻮﯾﺎ از ﻓﯿﺒﺮ رژﯾﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺳﺎﮐﺎروﻣﺎﯾﺴﺲ ﺳﺮوﯾﺰﯾﻪ (ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎن) و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺨﻤﺮ ﺷﺪ. در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮدر آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮده زﯾﺴﺘﯽ را دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ

ﻋﺼﺎره ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻼي، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس، ﭘﺮوﺗﺌﻮز وﻟﮕﺎرﯾﺲ و ﺑﺎ ﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﻮس ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻮﻧﯽ و اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﯿﻮه ﺧﺮﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻧﺪاﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ هسته ﺧﺮﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ نسبتا ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎنیسم اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس از ﺧﻮد نشان داد ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ پیشنهاد ﺷﺪ ﺗﺎ از آن در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد[2-1].

درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ

در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺮ کشت ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎ از ﭘﻮدر هسته ﺧﺮﻣﺎ برای درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن فشار ﺧﻮن، ﺳﺮدرد و… اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ آن ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

  • ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد[25].
  • عصاره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ موجود در آن در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺪت زﺧﻢ ﻣﻌﺪه در ﻣﻮش ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﯽ آن دارد[25].

آﻧﺘﯽ اکسیدان ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و در روﻏﻦ هسته خرما ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 34 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺪي و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 2010 از ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻮﻧﺲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي اﺳﯿﺪﭼﺮب روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از آن ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي آراﯾﺸﯽ، داروﺋﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي
ﺧﺮﻣﺎ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﯿﻮه ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺧﺮﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوري ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎشد ﮐﻪ ﻓﺮاوري آن در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي دارد ﺑﻠﮑﻪ راﻫﮑﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺒﺎﺷﺖ آن در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از هسته خرما، ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﻮب ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻓﯿﺒﺮ، روﻏﻦ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات وﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ از آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن، ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎت و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ، ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و روﻏﻦ آن زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺴﺘﯽ و داروﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ از دوررﯾﺰي و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻻت،ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.

لینک های کوتاه این مقاله :

https://plink.ir/4dL32 https://u.nu/0sdca
https://is.gd/wvnFfU

فهرست منابع :

ﺷﮑﺮاﻟﻠﻬﯽ،ف.؛ ﺗﻘﯽ زاده، م. ﮐﻮﭼﮑﯽ، آ. ﺣﺪاد ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، م ) 1394 (. ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻐﺰ
ﻫﺴﺘﻪ ي ﺧﺮﻣﺎ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ، 153-161 :48

ﺟﻼﻟﯽ ﺟﯿﻮان، م؛ ﺻﺎدﻗﯽ ،س؛ ﻣﺪدﻟﻮ ،ا؛ ﯾﺎرﻣﻨﺪ، م (1392). ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺮارت دﻫﯽ و اﺳﯿﺪي ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﻨﻞ ﮐﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻠﺪ 23 ﺷﻤﺎره 2 :237-247

ﻋﻄﺎي ﺻﺎﻟﺤﯽ، ا.؛ ﺣﺪاد ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، م.؛ ﻻﻣﻊ، ﺳﯿﺪ ح.؛ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻧﺠﻔﯽ، م. ب. و ﻓﺎﻃﻤﯽ، ﺳﯿﺪح. (1389). ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻪ
ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﻣﮑﻤﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ . ﻋﻠﻮم ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎره 3 : 28-35

 ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ا.؛ ﭘﺮدﻟﯽ ،ا. ؛ ﺧﺎدﻣﯿﺎن، آ.؛ ﮐﯿﺎﺋﯽ، ا. (1389) -بررﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﯿﻮه و ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮما)

Al-Qarawi, A.A., Abdel-Rahman, H., Ali, B.H., Mousa, H.M. and El-Mougy, S.A., 2005. The ameliorative effect of dates (Phoenix dactylifera L.) on ethanol-induced gastric ulcer in rats. Journal of Ethnopharmacology, 98(3), pp.313-317.

 Clemens, R., Kranz, S., Mobley, A.R., Nicklas, T.A., Raimondi, M.P., Rodriguez, J.C., Slavin, J.L. and Warshaw, H., 2012. Filling America’s fiber intake gap: summary of a roundtable to probe realistic solutions with a focus on grain-based foods. The Journal of nutrition, 142(7), pp.1390S-1401S

گرد آوری شده : فیروزه داﻧﺎﻓﺮ، اﻣﯿﺮ ﺻﺮاﻓﯽ،آزﯾﺘﺎ ﺧﺴﺮوان،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺴﻦ زاده

اصلاح و نگارش : توسط مجموعه اَبوشَهر

اطلاعات بیشتر ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.